Forum för glaukomintresserade ögonläkare och forskare i Sverige

Sällskapets stadgar

Reviderade vid årsmötena i Vadstena 2005-09-16, Katrineholm 2008-09-19 och Malmö 2015-09-18

§1 Svenska Glaukomsällskapet (f.d. Svenska Glaukomklubben) är en sammanslutning för svenska ögonläkare. I Sverige verksamma ögonspecialister samt läkare under specialistutbildning i ögonsjukdomar kan ansöka om medlemskap. Till medlem kan också antas annan intresserad läkare eller forskare. Sällskapet utgör en underavdelning till Sveriges Ögonläkarförening.

§2 Sällskapets mål är att:

a. främja intresset för och öka kunskaperna om glaukomsjukdomen hos ögonläkare och att på så vis underlätta rekryteringen av medarbetare med specialintresse för
glaukom
b. verka för att glaukomvården skall få tillräckliga resurser för att kvaliteten på svensk glaukomvård skall ligga på en hög internationell nivå
c. verka för att glaukomvården skall hålla hög och likartad kvalitet över hela landet, bl.a. genom utarbetande av nationella riktlinjer
d. verka för att nya forskningsrön snabbt kommer sjukvården och glaukompatienterna till del
e. öka kunskaperna om glaukomsjukdomen bland allmänhet och patienter
f. verka för ett gott samarbete med Svenska Glaukomförbundet och andra patientföreningar i Sverige
g. representera svensk glaukomvård i kontakter med internationella glaukomsammanslutningar

§3 Ansökan om medlemskap inges till styrelsens ordförande eller sekreterare. Medlem som önskar utträda ur sällskapet anmäler detta till någon av dessa två.

§4 Årsavgiften för medlemskap i Svenska Glaukomsällskapet fastställs av årsmötet. Målsättningen är att medlemskap skall vara kostnadsfritt.

§5 Sällskapet leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, skattmästare, IT-ansvarig samt ytterligare tre till fem medlemmar. Minst en av styrelsemedlemmarna skall vara icke universitetsanknuten och minst en skall vara privatpraktiserande ögonläkare. Mandatperioden är tre år. Ordföranden och sekreteraren skall inte väljas samma år. Styrelsen sammanträder minst en gång per år efter kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om minst fem medlemmar är närvarande.

§6 Ärende kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

§7 Förslag till styrelse upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar varav minst en skall vara knuten till icke universitetsklinik. Valberedningen utser inom sig sammankallande.

§8a Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

§8b Skattmästaren skall sköta sällskapets ekonomiska förehavanden, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut.

§9 Förvaltningen granskas årligen av två revisorer. Revisorerna väljs vid årsmötet för en mandatperiod om tre år.

§10 Sällskapets beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning företas efter begäran härom.

§11 I sällskapets namn upprättade handlingar undertecknas av ordföranden. Rutinmässiga ärenden kan undertecknas av enskild styrelsemedlem. Sällskapets namn tecknas i ekonomiska ärenden av skattmästaren och ordföranden var för sig.

§12 Sällskapets sammanträden skall hållas minst en gång per 18-månadersperiod.  Kallelse till årsmötet skall ske genom annonsering på sällskapets  officiella hemsida minst fyra veckor före mötet. Sällskapets möte kan kombineras med annat möte t.ex. ett nordiskt glaukommöte.

§13 Årsmöte hålles i anslutning till sällskapets ordinarie möte. Om inget ordinarie möte hålls under ett år äger årsmötet rum i samband med Sveriges Ögonläkarförenings höstmöte. Vid årsmötet skall sällskapet

a. utse två justeringsmän för mötet
b. granska styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelser samt besluta
om ansvarsfrihet
c. välja styrelse enligt § 5
d. utse valberedning
e. fastställa årsavgift

§14 En representant för varje annonsör på Svenska Glaukomsällskapets hemsida erbjuds att delta under i förväg specificerade delar av årsmötet. Till mötet kan även andra inbjudas, exempelvis representant för Svenska Glaukomförbundet.

§15 Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte. Förslag om ändring måste ha meddelats styrelsen så att förslaget kan tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst ½ av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

Ladda ner PDF för utskrift

Back to Top