Hälsoekonomi och glaukom

Berit Calissendorff

 

Kostnaden för glaukomläkemedel har senaste 25 åren ökat från 20 miljoner  till närmare 200 miljoner SEK/år. Detta är mer än vad som motsvarar inflationen och ökat antal äldre. Antalet definerade dyngsdoser (DDD) / 1000 pat har däremot ej ökat - snarast har genomsnittet minskat något liksom skillnaden mellan de olika länen.

Kostnadsökningen är till största delen betingad av nyare dyrare läkemedel. Figuren visar förändringar i förbrukningsmönstret för prostaglandinanaloger  de 3 senaste åren i olika län.

 

 

Kostnaden för glaukombehandling har jämförts i en internationell studie (ref.) Kostnaden beräknades på antal besök, undersökningar, operationer och läkemedel. Stora skillnader förelåg i materialet vad gällde utgångstryck, behandlingsmönster och kostnader  mellan olika länder men även mellan deltagande svenska centra. Gemensamt för alla kunde dock följande slutsatser dras:

 

               Högt och instabilt IOP ledde till frekventa terapibyten.

               Kostnaderna ökade pga högre medicinkostnader men  mest pga fler besök och undersökningar.

               I medeltal medförde ett byte dubbla kostnaden jämfört med ”icke-byte”.

               Ju högre initialtryck desto troligare är ett terapibyte.

 

Ref: Primary Open-Angle Glaucoma. Differences in International Treatment Patterns and Costs

Ed. by Bengt Jönsson and Gunther Krieglstein

1998 by Isis Medical Ltd.